[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.9.9″ background_color=”#2ea3f2″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#2ea3f2″ background_color_gradient_end=”#fca72f” background_color_gradient_direction=”330deg”][et_pb_fullwidth_header title=”Regulamin” subhead=”Regulamin korzystania ze strony b2b.dutchtherapy.pl” content_max_width=”none” _builder_version=”3.16″ background_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”3.22″][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”|auto||229px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.9″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy i w celu wykonania obowiązków informacyjnych, sklep dutchtherapy.pl stworzył niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz tryb składania przez Klientów reklamacjiWłaścicielem Sklepu jest Maciej Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dutch Therapy Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk, NIP 8392976288, REGON 367022738.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 49 Regulaminu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Sklep internetowy b2b.dutchtherapy.pl („Sklep”), dostępny pod adresem www.b2b.dutchtherapy.pl, prowadzony jest przez firmę Dutch Therapy Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk, NIP 8392976288, REGON 367022738. („Właściciel”).
2. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową produktów.
3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
(I) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej.
(II) dostępu do internetu;
(III) Przeglądarki internetowej
– Internet Explorer
– Chrome
– Firefox
– Opera
– Safari (iOS)
(IV) aktywnego konta e-mail.
4.Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
(I) ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji i tworzenia Konta. Adres może być edytowany w zakładce www.dutchtherapy.pl/pl/panel/edit
(II)WŁAŚCICIEL– oznacza Dutch Therapy Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk, NIP 8392976288, REGON 367022738.;
(III) PARTNER – podmiot lub osoba fizyczna, dokonująca zakupu w platformie b2b.dutchtherapy.pl
(IV) KLIENT– oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów Sklepie;
(V) KONTO – oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie;
(VI) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu.
(VII) SKLEP – oznacza sklep internetowy dutchtherapy.pl dostępny w domenie internetowej www.b2b.dutchtherapy.pl;
(VIII) WSPÓŁPRACA – oznacza moment zakupu przez podmiot partnerski oraz moment sprzedaży przez właściciela, produktów Green Out® oraz pozostałych, poprzez platforme B2B;
(IX) TOWAR – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty będące przedmiotem Umowy;
(X) UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Klientem a Właścicielem;
(XI) ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.
(XII) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;

REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
5. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest dokonanie prawidłowej rejestracji lub złożenie zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym jednorazowym podaniu danych takich samych, jak w procesie rejestracji, tj. obligatoryjnie danych określonych w pkt. 6 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu.
6. Prawidłowa rejestracja następuje przez podanie następujących danych:
(I) Adresu poczty e-mail;
(II) Hasła
Powyższe dane nie są niezbędne dla ukończenia rejestracji.
7. Dane wprowadzone w procesie rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
8. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest także podanie oraz potwierdzenie hasła. Hasło powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.100.1024). Ukończenie procesu rejestracji następuje przez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać.
9. Ukończenie procesu rejestracji oznacza, że Właściciel będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonywania oraz rozliczania Zamówień.
10. Rejestracja jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.

Dane osobowe
11. Przy składaniu zamówienia, Klient otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
12. Pozostałe zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej https://b2b.dutchtherapy.pl/Polityka-prywatnosci/, a także w siedzibie Właściciela.
13. Składanie Zamówień możliwe jest:
(I) po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu Konta lub bez tych czynności, tj. przez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;
(II) 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
14. Zamówienie składane jest przez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:
(I) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
(II) klikniecie „Zamawiam” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać.
Do ukończenia procesu składania zamówienia Towaru niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checkboxów – dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu.
Zamawiając towar przeznaczony do spożycia przez osoby dorosłe, użytkownik oświadcza że jest osobą pełnoletnią, lub zamawiany produkt przeznaczony jest dla osoby pełnoletniej.
15. Umowa zawarta zostaje:
(I) wraz z chwilą otrzymania przez Właściciela potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz (łącznie) potwierdzeniu przez Właściciela przyjęcia zamówienia do realizacji;
(II) na warunkach określonych w Zleceniu oraz Regulaminie.
(III) Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
16. W odniesieniu do Umów zawieranych z Klientem będącym konsumentem, którego miejsce zwykłego pobytu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawem właściwym jest prawo polskie. Nie pozbawia to jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
17. Realizacja Umowy przez Właściciela następuje.
(I) przez wysyłkę zamówionych Towarów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 10:00 do 18:00;
(II) po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę. Wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Klientowi za pośrednictwem payu.pl. Wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 14 ppkt. (II) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar Właściciel może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.
18. Towar dostarczany jest:
(I) bez jakichkolwiek wad lub usterek;
(II) w fabrycznym opakowaniu;
(III) w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Domyślnym adresem dostawy jest adres wprowadzony w procesie zakupu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.
(IV) za pośrednictwem:
a. paczki pocztowej. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
b. Przesyłki kurierskiej DPD. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin DPD w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
c. Paczkomatów. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin usług Paczkomaty 24/7 InPost w zakresie powiadamiania oraz zwrotu przesyłki
Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. Właściciel nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar;
(V) wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ
Anulowanie lub zmiana zamówień
19. Do chwili zaksięgowania płatności za zamówienie, Klient może anulować lub zmienić zamówienie w całości lub części – kontaktując się z Właścicielem e-mailowo lub telefonicznie.
20. Właściciel potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mailowej wysłanej na Adres.
Odstąpienie od umowy
21. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
22. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych towarów.
23. Jeśli produkty zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będę osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.
24. Klient może odstąpić od umowy przez:
(i) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data stempla pocztowego.
(II) skierowanie e-mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres kontakt@dutchtherapy.pl. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).
Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).
25. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało przez Klienta otworzone, zaś wykorzystanie Towaru po otwarciu opakowania ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.
26. Właściciel po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.
27. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 21 do 26 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.
Zwrot towaru
28. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Właściciel do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.
29. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
(I) Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta przez przesłanie towaru na adres Właściciela za pośrednictwem przesyłki pocztowej;
(II) Właściciel zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta. Właściciel nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w punkcie 29 ppkt (I) powyżej.
30. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 29 ppkt (II) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.
31. Właściciel może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 29 ppkt (II) powyżej do chwili:
(I) otrzymania Towaru lub
(II) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania towaru e-mailowo na adres kontakt@dutchtherapy.pl lub pisemnie na adres Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk.
32. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
33. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

Reklamacje
34. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
35. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
36. Reklamacji dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości email formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce www.dutchtherapy.pl/Zwroty-i-reklamacje/ oraz jego wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać lub przez bezpośredni kontakt z Właścicielem. Klient w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:
(I) wady Towaru oraz jej rodzaju,
(II) numeru zamówienia;
(III) rodzaju oraz specyfikacji Towaru obciążonego wadą.
Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.
37. W przypadku, w którym Właściciel uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej.
38. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:
(I) jej wpłynięcia do Właściciela za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub
(II) otrzymania przez Właściciela reklamowanego Towaru.
39. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, do reklamacji stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
40. Właściciel nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Zakaz Konkurencji
41. Zakazuje się w trakcie trwania współpracy, jak również do 6 miesięcy po jej zakończeniu: wytwarzania, wprowadzania do oferty partnera, bliźniaczych produktów konkurencyjnych, tj. shoty konopne, napoje konopne w formie suplementów diety, żelki konopne – na bazie oleju z konopi, chyba, że właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.
42. Powyższy zapis dotyczy dopuszczenia do sprzedaży przez partnera za pośrednictwem: sklepu internetowego, sklepu stacjonarnego, platform handlowych typu Allegro.pl, zamienników produktów Green Out®, tj. Hemp Shot, Green Bomb lub jakiekolwiek inne produkty konkurencyjne, w okresie współpracy, oraz 6 miesięcy po zakończeniu współpracy.
43. W przypadku naruszenia punktu 41, 42 partner zobowiązany jest uiścić na rzecz właściciela karę, w wysokości 95.000 PLN netto.
44. W przypadku wystąpienia naruszeń pkt. 41, 42, właściciel ma prawo odstąpić od współpracy w trybie natychmiastowym lub po uprzednim wezwaniu do zaprzestania sprzedaży produktów konkurencyjnych.

Promocje
45. W Sklepie umieszczane być mogą promocje, które dzielą się na:
(I) promocje produktowe, które obniżają cenę danego Towaru kwotowo lub procentowo;
(II) promocje wartościowe, które obniżają cenę całego koszyka kwotowo lub procentowo;
(III) promocje pakietowe, które obniżają cenę danego Towaru lub całego koszyka kwotowo lub procentowo, w zależności od ilości nabywanych Towarów.
46. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocje nie łączą się.
47. Zmiana zamówienia w ten sposób, że zamówienie nie spełnia warunków określonej promocji wyłącza jej stosowanie.
48. Szczegóły oraz warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji dostępnych w zakładce www.dutchtherapy.pl/promocje/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
49. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
51. Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
52. Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.

KONTAKT

53. Wszelkie kontakty Klienta z Właścicielem podejmowane są za pośrednictwem:
(I) poczty e-mail pod adresem b2b@dutchtherapy.pl;
(II) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Dutch Therapy Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku, ul. Andersa 23, 76-200 Słupsk.
(III) telefonu, pod numerem 695573682 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 13:00 do 18:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]